Karamanoğulları Beyliği ve Hanedan Ailesinin Kökenleri

Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasından sonra kurulan beylikler içinde Osmanoğullarından sonra en fazla tanınan ve en uzun soluklu olan Karamanoğulları beyliğidir.

Karamanoğulları hanedanının kökenlerine konusunda farklı görüşler olmakla birlikte Oğuzlardan olduğuna şüphe yoktur.

Selçuklu tarihi konusunda çalışmalarıyla bilinen on beşinci yüzyıl Osmanlı tarihçisi Yazıcıoğlu Ali’ye göre Karamanoğulları hanedanı Oğuzlar’ın Afşar boyuna mensuptur.

Hânedanının dayandığı başlıca oymaklar Turgutlu, Bayburtlu, Oğuzhanlı, Hoca Yûnuslu, Hocantılı, Bozkırlı, Bozdoğan, Bulgarlı, İgdir, Beydili ve Yuvalılar idi.

Bunlardan özellikle Turgutlular Karaman Beyliği’nin tarihinde önemli rol oynamıştır. Devletin beylerbeyi ünvanı genellikle bu oymağın elinde olmuştur.

Turgutlu oymağından Pîr Hüseyin Bey’in Konya ve dolaylarında birçok sosyal tesis yaptırdığı bilinmektedir.

Ereğli’nin güneyi ile Karaman’ın doğusunda yaşayan Bayburtlular oymağı ise Bayburt Bey’e mensuptu.

İkinci Bayezid ve Yavuz Sultan Selim döneminde bu civarda Bayburt adında bir kaza vardı. Kalabalık bir oymak olan Oğuzhanlılar ise Anamur ve eski adı Selinti olan Gazipaşa’da oturuyorlardı.

Hoca Yûnuslular’ın Gülnar dolaylarında yaşıyordu.

Adını muhtemelen Türkistan’ın Hucend şehrinden alan Hocantılı oymağının Turgut kazasının doğusunda yaşadığı biliniyor.

Göksu üzerinde Hocantı adında bir köprü, bunun yanında bir köy, türbe, Alahan civarında zâviye ve Mut’ta aynı adla bir türbe bulunduğu bilinmektedir.

Yavuz Sultan Selim döneminde Eski İl kazasında yaşayan oymaklar arasında 172 vergi nüfuslu Hocantılı oymağı da vardı.

Adını bir beyden alan Bozkırlı oymağı ise Taşlık Silifke’de yaşıyordu.

Kalabalık olduğundan oymağın bir kısmı Koçhisar taraflarına göç etmiştir.

Silifke yöresinde yaşayan Bozdoğan oymağı da kalabalık olup İkinci Bayezid zamanında Koçhisar dolaylarında bulunuyordu.

Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Melemenci, Karahacılı ve diğer obalarla birlikte Çukurova’ya göç eden Bozdoğan oymağı bu yöreyi yurt edinmiştir.

Bu oymak, Yavuz Sultan Selim’e karşı mücadele eden Şehzade Ahmed’i desteklemiştir.

Bulgar, Toroslar’ın güneyine düşen sarp ve yüksek bölgenin adıdır.

Kış mevsiminde bu dağın civarındaki alçak yerlerde oturan ve yazın bu dağa çıkan Türk topluluğu Bulgarlı adıyla biliniyordu.

Karamanlılar devrinde Bulgarlılar’dan Yahşihan ve oğlu Aydın’ın adı geçmektedir.

Öteki oymaklardan İgdirler’in Mut ve Gülnar’da, Beydili’ye mensup bir kolun Gülnar’da, Yuvalılar’ın Anamur’da ve Şamlılar’ın Taşlık Silifke’de yaşadıkları bilinmektedir.

Ondördüncü yüzyılın ikinci yarısında İshaklı, Ilgın, Beyşehir ve Niğde taraflarında oturan Moğol toplulukları da Karamanoğulları’nın idaresine girmişlerdir.

Timur, Türkmenleşmiş olan bu Moğollar’ın çoğunu Türkistan’a geri götürmüştür.

Anadolu’da kalanlar arasında Samagar ve Celâyir gibi Moğol beylerine mensup oymaklar da vardır.

Karamanlı hizmetinde Memlük kaynaklarında Tarsus Türkmenleri olarak geçen Varsaklar’ın yanı sıra Koştemür, Kosunlu, Urunguş gibi adlarını bağlı oldukları beylerden alan bazı oymaklar da bulunmaktaydı.

Karamanlı tarihçisi Şikârî’ye göre günümüzdeki Azerbaycan ve Arrân’da oturmakta olan Karamanlılar’ın ataları, Moğol istilâsı üzerine Sivas yöresine gelmişlerdi.

Baba İshak’ın isyanına katıldıktan sonra Ermenek ve Mut yöresine yerleşmişlerdir.

Bu yöre ile Silifke, Gülnar ve Anamur bölgesi, Birinci Alâeddin Keykubad zamanında, 1225 yılında Kamerüddin Bey tarafından ele geçirilmiştir.

Selçuklular’ın Moğollar karşısında 1256 yılında Aksaray civarında ikinci defa mağlûp olması sonrasında ülke, ikinci İzzeddin Keykâvus ile Dördüncü Kılıcarslan arasında taksim edildi.

İki kardeş arasındaki taht mücadeleleri, sınır bölgelerinde yaşayan Türkmenler’e kayda değer bir özgürlük ve önem kazandırmış, beyliğe adını veren Karaman Bey de bu durumdan yararlanarak beyliğin temellerini atmıştır

Bir çok tarihçiye göre beyliğin ortaya çıkışı 1256 yılıdır. Karaman Bey’in dedesi Oğuz beylerinden Sâdeddin Bey, babası da Nûre Sûfî diye anılan Nûreddin Bey’dir.

Siyasetten hoşlanmayan Nûreddin Bey, Baba İlyas’a biat ederek onun müridi olmuş ve başında bulunduğu topluluğun idaresini oğlu Karaman’a bırakmış, kendisi inzivaya çekilmiştir.

Türbesi Mut’un Sinanlı bucağındaki Değirmenlik denilen yayladadır.

Anadolu Selçuklu Sultanı Dördüncü Kılıcarslan 1261 yılında tek başına tahta geçince, Karaman’a beylik vermiş, kardeşi Bunsuz’u da emîr tayin etmiştir.

Böylece Sultan, önemli makamlar vererek onları devlet hizmetine almış, böylece Karaman Bey’in hadise çıkarmayacağını ve Selçuklu sınırlarını Ermeniler’e karşı koruyacağını düşünmüştü.

Popüler Tarih, Popüler Kültür
Arap kökenli göçmen Akadlar, Sümer Uygarlığını nasıl ele geçirdi? TÜRKLERİN KAYIP 500 YILI (MS 48, MS 552) HUN KAĞANLARININ ÇİNLİ HATUNLARI BİLİNEN İLK TÜRK MİLLİYETÇİSİ HÜKÜMDAR: HUN KAĞANI Çİ Çİ URARTULAR, HURRİLER ve METANNİLER KÜRTLERİN GENETİK ATALARI MI? AŞİNALAR'IN GERÇEK TARİHİ Anadolu'nun Unutulmuş En Eski Üç Uygarlığı: Hattiler, Hurriler ve Luviler HIUNG-NU VEYA ASYA HUNLARI'NA DAİR ŞEHİR GEÇİŞİ HİZMET SINIFINDAKİ YOLLARDA YAN YOL KATILIMLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE BİR ÖNERİ SAKALARIN VE İSKİTLERİN GİZEMLİ TARİHİ DÜNYA HALKLARI, 2. BÖLÜM: GÜRCÜLER LAİKLİK KAVRAMI ve DÜNYADAKİ GELİŞİMİ Proto Çerkeslerin, Proto Gürcülerin, Proto Lazların, Proto Türklerin, Proto Keltlerin ve Trakların Genetik Akrabaları olarak İSKİTLER, KİMMERLER ve SARMATLAR BELEDİYE KAVRAMI VE BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ GELİŞİMİ VE CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDE TAŞIDIĞI ANLAM Arnavut Halk Destanı ve Türkülerinde İstanbul Ortaokul Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Öz-yeterlik Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolünün İncelenmesi Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri Bağlamında Akran Zorbalığı: Bir Olgubilim Çalışması İlk Yunan Parlementosu: Anabolu (Nafplion) Ağa (Vouleftikon) Camii RUS İSTİHBARAT BELGELERİNE GÖRE BALKAN TÜRKLERİ'NİN KÖKENLERİ Hadise, Çarşamba'yı Sel Aldı Türküsü'nü söylerse! Sürmeli Kadın'dan Zeus Baharı Uyarısı Karamanoğulları Beyliği ve Hanedan Ailesinin Kökenleri GÜZEL ASTROLOG MICHAELA ASTRO'NUN YEREL SEÇİM KEHANETLERİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE ANTALYA 2026'DA HİDROJEN BOMBASI ATACAKLAR, AZERBAYCANLI KAHİN NADİM ALIXANOV'UN 3. DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ Oğuzların Kökenlerine Dair 4 Farklı Tarih Tezi BURSA DEPREMİ, BİZANS DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE BURSA'NIN FAY HATLARI İLE SINAVI, 1855 VE YENİ KEŞİF KIZIL DELİ KAHİN'İN ERZİNCAN ALTIN MADENİ KEHANETİ GERÇEKLEŞTİ, PEKİ KİM BU X KAHİNİ? Kudüs: Mitolojilerin Savaştığı Şehir Zeki Müren Yaşasaydı ve Selanik Türküsü'nü Okusaydı DÜNYA HALKLARI, 1. BÖLÜM: TÜRKLER ASTROLOJİ BİLİM DALI MI? ASTROLOG MICHAELA ASTRO İZMİR VE MALATYA DEPREMLERİNİ TARİHİYLE NASIL BİLDİ ÇERKES MİTOLOJİSİ, ESKİ ÇERKES DİNİ VE NARTLAR Şiir Gibi Şehir: Varna TÜRKLERİN KUZENLERİ: MACARLAR, FİNLANDİYALILAR, ALMANLAR VE KELTLER TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ÇERKESLER, DÜNYA HALKLARI 5. BÖLÜM DÜNYA HALKLARI 4. BÖLÜM: ÇİNGENELER (ROMANLAR) DÜNYA HALKLARI, 3. BÖLÜM: LAZLAR Yapay Zeka ile Tarkan'a Selanik Türküsü Söylettiler! ŞAMAN SELENGE: TÜRK MİTOLOJİSİNDE TENGRİ VE YARADILIŞ